Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2015-2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016

——————————-

Căn cứ Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo.

2. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

4. Lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động Đoàn, Đội, phong trào thiếu niên và các hoạt động giáo dục.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Hoạt động phối hợp quy mô toàn quốc (theo Phụ lục đính kèm)

2. Hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện (theo Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình phối hợp cùng cấp.

– Thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương và cơ sở giáo dục.

– Thống nhất phối hợp và tổ chức các hoạt động quy mô cấp toàn quốc.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp

– Các sở giáo dục và đào tạo và tỉnh/thành đoàn triển khai ký kết chương trình phối hợp hoạt động theo năm học.

– Thống nhất các hoạt động quy mô địa phương; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động toàn quốc.

– Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục và Đoàn Thanh niên của cơ sở giáo dục cụ thể hóa Chương trình phối hợp này; tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.

– Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp sau khi kết thúc năm học. Các tỉnh/thành đoàn, đoàn trực thuộc phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm học 2015 – 2016 về Vụ Công tác học sinh, sinh viên,  Bộ Giáo dục và Đào tạo (35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và Ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (64 Bà Triệu, Hà Nội), trước ngày 15/6/2016.

3. Các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục

– Các cơ sở giáo dục căn cứ Chương trình phối hợp này để lồng ghép triển khai vào chương trình năm học, bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa chủ trì tham mưu phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này với cơ quan quản lý giáo dục theo quy định.

– Đoàn Thanh niên trong các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để tham mưu và thực hiện có hiệu quả.

– Triển khai nội dung phù hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (2 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

4. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành có trường đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan